Regulamin

SPRZĘT będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni Rewo System.

KLIENTEM wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych Klienta następuje przez podpisanie DOKUMENTU wypożyczenia.

 1. Wypożyczając sprzęt Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
 3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 4. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże dowód osobisty  (lub inny dokument tożsamości) z aktualnym zdjęciem . Przedstawiony przez Klienta dokument musi należeć do właściciela. Dane z dokumentu będą użyte w formularzu umowy wypożyczenia.
 5. Sprzęt zostanie wydany Klientowi, który dokona  zapłaty za cały okres wypożyczenia wg stawek ustalonych przez właściciela.
 6. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni  lub w miejscu ustalonym z Klientem (dostarczenie).
 7. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 8. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 9. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (odbiór).
 10. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 11. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 13. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu są warunki ustalone przez właściciela i zaakceptowane podczas podpisania umowy przez klienta. Każde przedłużenie wynajmu musi być konsultowane i zaakceptowane przez właściciela .
 14. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.
 15. Najemca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie sprzętu oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i uszkodzeniami . W przypadku uszkodzenia, utraty sprzętu Najemca zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości nowego sprzętu.
 16. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni. W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 17. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 18. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normatywne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do wystawienia fvat za zniszczony sprzęt w pełnej jego wartości rynkowej.
 19. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest Siedziba Firmy REWO SYSTEM w Rudzie Śląskiej ul.Katowicka 162 41-717 Ruda Śląska.
 20. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Rudzie Śląskiej.
 21. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.